Kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ TU của Tỉnh ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020, định hướng 2030

Đăng ngày 12 - 12 - 2014
100%

Trong 3 năm qua, các cấp ủy, chính quyền, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển thực hiện Nghị Quyết số 02- NQ/TU của Tỉnh ủy về Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020, định hướng 2030 (Nghị quyết 02) đạt kết quả khá. Đến nay, 100% số xã hoàn thành phê duyệt quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới; 05 huyện, thành phố hoàn thành rà soát, điều chỉnh, bổ xung quy hoạch xây dựng nông thônmới sau khi quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt; tổ chức gần 4 nghìn buổi tập huấn, tuyên truyền cho gần 500 nghìn lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về Chương trình xây dựng nông thôn mới; phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới được phát động ở các cấp, thu hút đông đảo người dân tích cực tham gia với nhiều hình thức thiết thực, như: hiến trên 383.000m2 đất, góp gần 248 tỷ đồng mua vật liệu xây dựng, góp trên 180 nghìn ngày công lao động... để sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, làm kênh mương, thu gom, tập kết rác thải...; toàn tỉnh đã huy động được 17.670 tỷ đồng cho Chương trình xây dựng nông thôn mới (trong đó 12.600 tỷ đồng do nhân dân đóng góp, chiếm 71% tổng vốn thực hiện); lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư.

Sau 3 năm thực hiện chương trình, cả tỉnh thực hiện thêm được 502 tiêu chí, nâng mức bình quân chung đạt 10,08 tiêu chí/xã, tăng 3,46 tiêu chí/xã so với năm 2011 (riêng đối với 20 xã làm điểm, thực hiện thêm được 127 tiêu chí; bình quân đạt 13,45 tiêu chí/xã, tăng 6,35 tiêu chí/xã so với năm 2011); có 69 xã đạt trên 10 tiêu chí (trong đó có 7 xã đạt 25 đến 16 tiêu chí), các xã còn lại đều đạt 6/10 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Qua đó, diện mạo các xã, thôn ngày càng khang trang, khởi sắc, kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được tăng cường, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Tuy vậy, trong quá trình triển khai thực hiện hầu hết các địa phương chủ yếu quan tâm đến xây dựng hạ tầng kỹ thuật mà chưa chú trọng các tiêu chí về phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống văn hóa của người dân; phòng chống tệ nạn xã hội chưa được quan tâm đúng mức; chất lượng quy hoạch còn hạn chế, nhiều địa phương chưa tiến hành rà soát, bổ xung điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; sự phối hợp giữa các sở, ngành với các địa phương chưa thật sự đồng bộ; văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện chương trình còn thiếu đồng bộ, thậm chí còn chung chung, lúng túng, chậm được cụ thể hóa cho phù hộp với thực tiễn, đặc điểm ở cơ sở; công tác đánh giá thực trạng nông thôn theo bộ tiêu chí nông thôn mới tại một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức, đánh giá chưa sát với thực tế, thực hiện lồng ghép các chương trình, đề án, dự án trên địa bàn chưa thực sự hiệu quả; chưa hoàn thành mục tiêu 20 xã điểm.         

           Để thực hiện tốt Nghị quyết 02 trong thời gian tới Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp, các sở, ngành đoàn thể tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, dự án của tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, giáo dục, y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường; quan tâm công tác quy hoạch, phát triển sản xuất, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần của người dân, tích cực phóng chống tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường văn minh, lành mạnh; chú trọng lồng ghép các chương trình đề án, dự án và tăng cường huy động cá nguồn lực dầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất và dân sinh; xây dựng và thực hiện tốt đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghệp gắn với xây dựng nông thôn bền vững. Phấn đấu đến năm 2015 có 37 đến 40 xã cơ bản đạt tiêu chí nông thôn mới (riêng năm 2014 phấn đấu có 20 xã cơ bản đạt tiêu chí).

Tin mới nhất

Vinh danh 106 tác phẩm xuất sắc đoạt giải Báo chí quốc gia 2018(24/06/2019 8:45 SA)

Quy định mới về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước(08/08/2018 2:22 CH)

Ấn tượng báo chí Việt Nam năm 2017(26/01/2018 9:44 SA)

Thủ tướng mong báo chí cách mạng luôn tạo niềm tin cho nhân dân(26/01/2018 9:54 SA)

Hội nghị phổ biến Nghị định 49/2017/NĐ-CP(05/10/2017 10:56 SA)

Xây dựng chính quyền điện tử ở Hưng Yên(16/12/2016 9:40 SA)

Giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước(16/12/2016 9:40 SA)

Hưng Yên: Sẵn sàng đón 4G(16/12/2016 9:40 SA)

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thông tin và truyền thông tỉnh Hưng Yên năm 2016(16/12/2016 9:40 SA)

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2016(16/12/2016 9:39 SA)

VNG tổ chức Hội Nghị Khách Hàng 2015 tại Hưng Yên(04/06/2015 10:20 SA)

Hội nghị tập huấn, tuyên truyền các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện(18/12/2014 10:19 SA)

Chính thức thành lập Tổng công ty Viễn thông MobiFone(12/12/2014 10:18 SA)

Nâng cao hiệu quả hoạt động Thông tin đối ngoại(12/12/2014 10:18 SA)

Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở(12/12/2014 10:18 SA)

Tủ sách gia đình cô giáo trẻ(12/12/2014 10:18 SA)

°
492 người đang online