Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở

Đăng ngày 12 - 12 - 2014
100%

Những năm qua Sở Thông tin và Truyền thông luôn thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với cải cách hành chính, cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tăng cường đoàn kết, đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng và lãng phí ...

Để các hoạt động của cơ quan đảm bảo dân chủ thực sự Sở đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan được do đồng chí Giám đốc sở trực tiếp phụ trách. Ban chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy chế của cơ quan như quy chế văn hóa công sở; quy chế làm việc giữa tổ chức Đảng và Chính quyền, giữa các phòng ban chức năng nghiệp vụ, giữa Chính quyền với tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên, quy chế chi tiêu nội bộ. Trong lãnh đạo, quản lý đã thực hiện chế độ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Hàng năm tổ chức tốt hội nghị cán bộ công chức trong cơ quan, đánh giá việc thực hiện Quy chế dân chủ, rà soát lại Quy chế dân chủ, lấy ý kiến cán bộ, công chức bổ sung, sửa đổi kịp thời những vấn đề mới phát sinh cho phù hợp. Thông qua hội nghị cán bộ, công chức, viên chức được tham gia ý kiến dân chủ trực tiếp với Lãnh đạo cơ quan. Các nội dung, hình thức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở như: thực hiện 7 việc cán bộ, công chức, viên chức phải được biết; 8 việc việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến thủ trưởng cơ quan quyết định, 5 việc việc cán bộ, công chức, viên chức giám sát kiểm tra được đi vào nền nếp Chi bộ thường xuyên theo dõi, kiểm tra giám sát chỉ đạo chính quyền và các đoàn thể thực hiện tốt các nội dung Quy chế dân chủ trong cơ quan. Thực hiện tốt việc công khai dân chủ, minh bạch các nội dung theo quy định.

Việc tổ chức họp giao ban giữa Lãnh đạo Sở, các trưởng, phó phòng, đơn vị để nắm bắt tình hình và rút kinh nghiệm được thực hiện hàng tháng; các nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan được thực hiện theo các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan. Công tác tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng ... đều được thực hiện đúng trình tự và thông báo công khai, dân chủ cho cán bộ, công chức, viên chức biết bằng một trong các hình thức như niêm yết tại cơ quan, thông báo tại hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hoặc thông báo bằng văn bản gửi toàn thể cán bộ, công chức. Công tác quản lý tài sản, tài chính được thực hiện nghiêm túc chặt chẽ, việc mua sắm phương tiện, tài sản, đầu tư xây dựng cơ bản đều thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước. Định kỳ công khai đầy đủ nội dung các khoản chi, thu tài chính, chấp hành tốt chế độ công khai tài chính. Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm thực hiện tốt.

Công tác giám sát, kiểm tra được thực hiện thông qua Ban Thanh tra nhân dân. hội nghị cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hoặc kiểm điểm công tác, phê bình và tự phê bình trong các cuộc họp sinh hoạt định kỳ của cơ quan gồm các việc: Thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, năm của cơ quan; sử dụng kinh phí hoạt động, chấp hành chính sách, chế độ quản lý và sử dụng tài sản của cơ quan; các kiến nghị, thắc mắc của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan.

Những năm qua việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan Sở

Thông tin và Truyền thông được chi bộ lãnh đạo thực hiện nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao. Thông qua thực hiện Quy chế dân chủ đã phát huy tốt vai trò làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thi hành công vụ. Giai đoạn 2005-2010 tập thể cán bộ, công chức Sở Thông tin và Truyền thông được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích “Dân vận khéo”. Từ thực tiễn hoạt động trong thời gian qua, kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được, với những thuận lợi, khó khăn trong thời gian tới. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau để đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan: Một là tiếp tục phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức trên mọi lĩnh vực công tác. Xây dựng và củng cố sự đoàn kết, nhất trí cao từ lãnh đạo đến cán bộ, công chức, viên chức, tạo niềm tin và tinh thần hăng say, phấn khởi cho cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần phát huy nhân tố tích cực, phòng ngừa vi phạm, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Hai là thường xuyên rà soát, bổ sung quy chế và các quy định của cơ quan để phù hợp với chế độ, chính sách, pháp luật của nhà nước và tình hình thực tiển của đơn vị. Ba là gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; các phong trào thi đua yêu nước, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Tin mới nhất

Vinh danh 106 tác phẩm xuất sắc đoạt giải Báo chí quốc gia 2018(24/06/2019 8:45 SA)

Quy định mới về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính Nhà nước(08/08/2018 2:22 CH)

Ấn tượng báo chí Việt Nam năm 2017(26/01/2018 9:44 SA)

Thủ tướng mong báo chí cách mạng luôn tạo niềm tin cho nhân dân(26/01/2018 9:54 SA)

Hội nghị phổ biến Nghị định 49/2017/NĐ-CP(05/10/2017 10:56 SA)

Xây dựng chính quyền điện tử ở Hưng Yên(16/12/2016 9:40 SA)

Giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước(16/12/2016 9:40 SA)

Hưng Yên: Sẵn sàng đón 4G(16/12/2016 9:40 SA)

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành thông tin và truyền thông tỉnh Hưng Yên năm 2016(16/12/2016 9:40 SA)

HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2016(16/12/2016 9:39 SA)

VNG tổ chức Hội Nghị Khách Hàng 2015 tại Hưng Yên(04/06/2015 10:20 SA)

Hội nghị tập huấn, tuyên truyền các quy định của pháp luật về tần số vô tuyến điện(18/12/2014 10:19 SA)

Chính thức thành lập Tổng công ty Viễn thông MobiFone(12/12/2014 10:18 SA)

Kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ TU của Tỉnh ủy về Chương trình xây dựng nông thôn...(12/12/2014 10:18 SA)

Nâng cao hiệu quả hoạt động Thông tin đối ngoại(12/12/2014 10:18 SA)

Tủ sách gia đình cô giáo trẻ(12/12/2014 10:18 SA)

°
548 người đang online