Ban Giám đốc

Đăng ngày 27 - 09 - 2016
100%

Giám đốc: Bùi Văn Sỹ

Quê​ quán: Bạch​ Sam - Mỹ​ Hào​ - Hư​ng Yê​n

Trình​ đ​ộ​ lý​ luận: Cao cấp​

Trình​ đ​ộ​ chuyê​n mô​n: Thạc​ sỹ Khoa học máy tính

Điện thoại cơ quan: 0221.3600368

Điện thoại di động: 0983.668.686

Email: bvsy@hungyen.gov.vn

Phụ trách:

- Lãnh đạo và quản lý chung mọi mặt hoạt động và công tác của Sở. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông về mọi hoạt động của Sở theo quy định;

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: chính sách, pháp luật; quy hoạch, kế hoạch; tổ chức bộ máy, cán bộ; tài chính; thi đua, khen thưởng; các dịch vụ công về thông tin và truyền thông; và một số công tác khác do Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao, phân công;

- Theo dõi và trực tiếp chỉ đạo: Văn phòng; Thanh tra Sở; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông;

- Tham gia các tổ chức, hoạt động khác theo sự phân công của tỉnh, của Bộ.

Phó Giám đốc: Đỗ Đình Quang

Quê​ quán: Bình Kiều – Khoái Châu – Hưng Yên

Trình​ đ​ộ​ lý​ luận: Cao cấp​

Trình​ đ​ộ​ chuyê​n mô​n: Thạc​ sỹ Khoa học máy tính

Điện thoại cơ quan : 0221.3527999

Điện thoại di động: 0982.256.237

Email: ddquang@hungyen.gov.vn

Phụ trách:

Giúp Giám đốc Sở về những nhiệm vụ được phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về những nhiệm vụ được phân công. Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ sau:

- Giúp Giám đốc Sở phụ trách, điều hành hoạt động của cơ quan khi Giám đốc đi vắng hoặc được Giám đốc ủy quyền;

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, điện tử; xây dựng hạ tầng thông tin; bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ về công nghệ thông tin; công tác ứng dụng công nghệ thông tin; cải cách hành chính; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng;

- Tham gia cùng Giám đốc trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của Sở. Giữ mối liên hệ với các đoàn thể của Sở;

- Theo dõi và trực tiếp chỉ đạo phòng Phòng Công nghệ thông tin; Phòng Bưu chính, Viễn thông;

- Tham gia các tổ chức, hoạt động khác của tỉnh, Bộ và của Sở theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Phó giám đốc: Bùi Thị Lương

Quê quán: Đào Dương – Ân Thi – Hưng Yên

Trình​ đ​ộ​ lý​ luận: Cao cấp​

Trình​ đ​ộ​ chuyê​n mô​n: Thạc​ sỹ Báo chí

Điện thoại cơ quan: 0221.3521999

Điện thoại di động: 0983.634.277

Email: btluong@hungyen.gov.vn

Phụ trách:

Giúp Giám đốc Sở về những nhiệm vụ được phân công; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về những nhiệm vụ được phân công. Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ sau:

- Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: báo chí, xuất bản, phát thanh và truyền hình; thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại;

- Tham gia cùng Giám đốc trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của Sở;

- Theo dõi và trực tiếp chỉ đạo Phòng Báo chí, Xuất bản;

- Tham gia các tổ chức, hoạt động khác của tỉnh, Bộ và của Sở theo sự phân công của Giám đốc Sở.

 

Tin mới nhất

°
955 người đang online