Phòng Bưu chính - Viễn thông

Đăng ngày 30 - 09 - 2016
100%

Phó Trưởng phòng phụ trách: Trần Xuân Thái

Quê quán: Đông Thọ - TP Thanh Hóa - Thanh Hóa

Trình độ lý luận: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Điện thoại cố định: 0221.3867.092

Điện thoại di động: 0912.330.595

Email: txthai@hungyen.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Phạm Đăng Ninh

Quê quán: Cửu Cao - Văn Giang - Hưng Yên

Trình độ lý luận: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Điện thoại di động: 0983.081811

Email: pdninh@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên: Trần Phong Nhã

Quê quán: Nghĩa Dân - Kim Động - Hưng Yên

Trình độ lý luận: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Điện thoại di động: 0986.839408

Email: tpnha@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên: Trần Thị Hương Thơm

Quê quán: Quảng Châu - TP Hưng Yên - Hưng Yên

Trình độ lý luận: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Điện thoại di động: 0125.827.5849

Email: tththom@hungyen.gov.vn


 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng Bưu chính - Viễn thông

Tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các mặt công tác: Quản lý nhà nước về về bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện và cơ sở hạ tầng bưu chính, viễn thông; quản lý các dịch vụ công về bưu chính, viễn thông; thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại

1. Về thông tin điện tử:

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra thực tế điều kiện kỹ thuật của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử đăng ký hoạt động tại địa phương sau khi doanh nghiệp chính thức cung cấp dịch vụ;

c) Công khai danh sách các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng được cấp và bị thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; cập nhật danh sách các trò chơi G1 đã được cấp và bị thu hồi quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản;

d) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố quản lý, thống kê, báo cáo tình hình hoạt động của các điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

2. Về bưu chính:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

b) Phối hợp với cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định về áp dụng tiêu chuẩn, chất lượng dịch vụ, an toàn, an ninh thông tin trong bưu chính trên địa bàn tỉnh;

c) Cấp văn bản xác nhận hoạt động bưu chính cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính theo quy định của pháp luật;

d) Cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép bưu chính cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thư trên địa bàn nội tỉnh theo thẩm quyền;

đ) Phối hợp triển khai công tác quản lý nhà nước về tem bưu chính trên địa bàn.

3. Về viễn thông:

a) Hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông triển khai công tác bảo đảm an toàn và an ninh thông tin trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

b) Phối hợp với cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về giá cước, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chất lượng trong lĩnh vực viễn thông và Internet trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

c) Chủ trì việc thanh tra, kiểm tra hoạt động và xử lý vi phạm của doanh nghiệp, đại lý cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet và người sử dụng trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo ủy quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông;

d) Hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn hoàn thiện các thủ tục xây dựng cơ bản để xây dựng các công trình viễn thông theo giấy phép đã được cấp, phù hợp với quy hoạch phát triển của địa phương và theo quy định của pháp luật;

đ) Phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia một số công đoạn trong quá trình cấp phép, giải quyết tranh chấp về kết nối và sử dụng chung cơ sở hạ tầng;

e) Chỉ đạo các Phòng Văn hóa và Thông tin việc thanh tra, kiểm tra hoạt động và xử lý vi phạm của đại lý và người sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

4. Về tần số vô tuyến điện:

a) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch phân bổ kênh tần số đối với phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh; các quy định về điều kiện, kỹ thuật, điều kiện khai thác các thiết bị vô tuyến điện được sử dụng có điều kiện;

b) Thực hiện thanh tra, kiểm tra hàng năm đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện thuộc mạng thông tin vô tuyến dùng riêng, đài phát thanh, phát hình có phạm vi hoạt động hạn chế trong địa bàn tỉnh; phối hợp với tổ chức Tần số vô tuyến điện khu vực thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất đối với các mạng, đài khác;

c) Xử phạt theo thẩm quyền về vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về sử dụng thiết bị phát sóng và tần số vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh.

5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông quản lý theo quy định của pháp luật.

6. Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ các lĩnh vực về thông tin và truyền thông đối với Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Ngoài ra còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở và theo quy định của pháp luật.


Điện thoại phòng Bưu chính - Viễn thông: 0221.3867.092

Email phòng Bưu chính - Viễn thông: bcvt.stttt@hungyen.gov.vn

Tin mới nhất

Bộ phận Một cửa trực thuộc Văn phòng Sở(21/03/2017 2:24 CH)

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản(30/09/2016 9:36 SA)

Văn phòng Sở(30/09/2016 9:36 SA)

Phòng Công nghệ thông tin(30/09/2016 9:36 SA)

Phòng Thanh tra(30/09/2016 9:36 SA)

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (27/09/2016 9:34 SA)

°
543 người đang online