Phòng Công nghệ thông tin

Đăng ngày 30 - 09 - 2016
100%

Phó Trưởng phòng: Bùi Anh Lâm

Quê quán: Đại Hưng - Khoái Châu - Hưng Yên

Trình độ lý luận: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Công nghệ thông tin

Điện thoại cố định: 0221.3867.093

Điện thoại di động: 0963.688686

Email: balam@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên: Trần Mạnh Côn

Quê quán: Hồng Châu - TP Hưng Yên - Hưng Yên

Trình độ lý luận: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Điện thoại di động: 0979.758399

Email: tmcon@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên: Nguyễn Hoàng Phúc

Quê quán: Ngọc Thanh - Kim Động - Hưng Yên

Trình độ lý luận: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Điện thoại di động: 0913.280.380

Email: nhphuc@hungyen.gov.vn

 

 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng Công nghệ thông tin

Tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các mặt công tác: Quản lý nhà nước về công nghệ thông tin, điện tử; cơ sở hạ tầng thông tin; thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại

1. Về công nghệ thông tin, điện tử:

a) Tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về công nghệ thông tin, điện tử; cơ chế, chính sách, các quy định quản lý, hỗ trợ phát triển công nghiệp phần cứng, công nghiệp phần mềm, công nghiệp điện tử, công nghiệp nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin; về danh mục và quy chế khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia, quy chế quản lý đầu tư ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh sau khi được phê duyệt;

b) Tổ chức thực hiện, báo cáo định kỳ, đánh giá tổng kết việc thực hiện các kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước của tỉnh; 

c) Xây dựng quy chế, quy định về hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của địa phương;

d) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

đ) Tổ chức, hướng dẫn thực hiện các quy định về an toàn công nghệ thông tin theo thẩm quyền;

e) Tổ chức, hướng dẫn thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ thu thập, lưu giữ, xử lý thông tin số phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh;

g) Xây dựng quy chế quản lý, vận hành, đảm bảo kỹ thuật, an toàn thông tin; hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

h) Hướng dẫn các đơn vị trong tỉnh thống nhất kết nối theo sự phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

i) Khảo sát, điều tra, thống kê về tình hình ứng dụng và phát triển công nghiệp công nghệ thông tin; xây dựng cơ sở dữ liệu về sản phẩm, doanh nghiệp tại địa phương phục vụ công tác báo cáo định kỳ theo quy định;

k) Thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin.

2. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông quản lý theo quy định của pháp luật.

3. Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ các lĩnh vực về thông tin và truyền thông đối với Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Ngoài ra còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở và theo quy định của pháp luật.


Điện thoại phòng Công nghệ thông tin: 0221.3867.093

Email phòng Công nghệ thông tin: cntt.stttt@hungyen.gov.vn

Tin mới nhất

Bộ phận Một cửa trực thuộc Văn phòng Sở(21/03/2017 2:24 CH)

Phòng Bưu chính - Viễn thông(30/09/2016 9:36 SA)

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản(30/09/2016 9:36 SA)

Văn phòng Sở(30/09/2016 9:36 SA)

Phòng Thanh tra(30/09/2016 9:36 SA)

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (27/09/2016 9:34 SA)

°
1023 người đang online