Phòng Thanh tra

Đăng ngày 30 - 09 - 2016
100%

Chánh Thanh tra: Nhữ Văn Cường

Quê quán: Bãi Sậy - Ân Thi - Hưng Yên

Trình độ lý luận: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Điện thoại cố định: 0221.3867.094

Điện thoại di động: 0962.808.899

Email: nhucuong@hungyen.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Thông

Quê quán: Dị Chế - Tiên Lữ - Hưng Yên

Trình độ lý luận: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Điện thoại di động: 0989.736.786

Email: nvthong@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên: Đoàn Văn Hưng

Quê quán: Trung Nghĩa - TP Hưng Yên - Hưng Yên

Trình độ lý luận: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Điện thoại di động: 0168.994.5359

Email: dvhung.tt@hungyen.gov.vn

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng Thanh tra

Tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các mặt công tác: thanh tra, kiểm tra; phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; pháp chế, kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định số 140/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra Thông tin và Truyền thông; thực hiện các nhiệm vụ theo quy định như sau:

1.Thanh tra, kiểm tra, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngoài ra còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở và theo quy định của pháp luật.


Điện thoại phòng Thanh tra: 0221.3867.094

Email phòng Thanh tra: thanhtra.stttt@hungyen.gov.vn

Tin mới nhất

Bộ phận Một cửa trực thuộc Văn phòng Sở(21/03/2017 2:24 CH)

Phòng Bưu chính - Viễn thông(30/09/2016 9:36 SA)

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản(30/09/2016 9:36 SA)

Văn phòng Sở(30/09/2016 9:36 SA)

Phòng Công nghệ thông tin(30/09/2016 9:36 SA)

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (27/09/2016 9:34 SA)

°
901 người đang online