Văn phòng Sở

Đăng ngày 30 - 09 - 2016
100%

Chánh Văn phòng: Nguyễn Mạnh Tiến

Quê quán: Thiện Phiến - Tiên Lữ - Hưng Yên

Trình độ lý luận: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Điện thoại cố định: 0221.3867089

Điện thoại di động: 0904.197.917

Email: nmtien@hungyen.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Ngô Hải Chiến

Quê quán: Tiên Tân - Duy Tiên - Hà Nam

Trình độ lý luận: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Điện thoại di động: 0989.641.080

Email: nhchien@hungyen.gov.vn

Chuyên viên: Đỗ Mạnh Hùng

Quê quán: An Vỹ - Khoái Châu - Hưng Yên

Trình độ lý luận: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Điện thoại di động: 0919.009.889

Email: dmhung@hungyen.gov.vn

Kế toán trưởng: Giang Thị Phương Nhung

Quê quán: Bình Minh - Khoái Châu - Hưng Yên

Trình độ lý luận: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Điện thoại: 0913.516.531

Email: gtpnhung@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Hiền

Quê quán: Nhật Tân - Tiên Lữ - Hưng Yên

Trình độ lý luận: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Điện thoại: 0985.036.968

Email: nthien.tt@hungyen.gov.vn

 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Văn phòng sở 

Tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các mặt công tác: Xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch hoạt động của Sở; thông tin, báo cáo, tổng hợp các hoạt động của Sở; theo dõi, quản lý nội quy, quy chế làm việc; tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức; hành chính - quản trị, văn thư - lưu trữ, thi đua khen thưởng; cải cách hành chính, cơ chế “1 cửa”; thu, chi tài chính đối với các hoạt động của cơ quan Sở; quản lý cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của cán bộ, công chức, lao động trong cơ quan; an ninh, bảo mật, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường cơ quan; thực hiện các nhiệm vụ theo qui định như sau:

1. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Thông tin và Truyền thông quản lý theo quy định của pháp luật.

 2. Triển khai thực hiện chương trình cải cách hành chính của Sở theo mục tiêu và chương trình cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 3. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng, thanh tra, các tổ chức, đơn vị sự nghiệp thuộc cơ cấu tổ chức của Sở; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và các chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; tổ chức đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

4. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ngoài ra còn thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở và theo quy định của pháp luật.


Điện thoại Văn phòng sở: 0221.3867.089

Email Văn phòng sở: vanphong.stttt@hungyen.gov.vn

Tin mới nhất

Bộ phận Một cửa trực thuộc Văn phòng Sở(21/03/2017 2:24 CH)

Phòng Bưu chính - Viễn thông(30/09/2016 9:36 SA)

Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản(30/09/2016 9:36 SA)

Phòng Công nghệ thông tin(30/09/2016 9:36 SA)

Phòng Thanh tra(30/09/2016 9:36 SA)

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (27/09/2016 9:34 SA)

°
1034 người đang online