Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2018

Đăng ngày 16 - 01 - 2018
100%

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2018

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 265/KH-UBND ngày 19/11/2015 của UBND tỉnh về việc Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2018, với những nội dung sau  399.KH.UBND_Ung dung CNTT HY 2018.pdf

Tin mới nhất

Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ Sở Thông tin và Truyền thông năm 2019(25/12/2018 8:16 SA)

Phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên (30/08/2018 5:14 CH)

Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Hưng Yên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020(24/03/2017 1:27 CH)

°
518 người đang online