Xin ý kiến Dự thảo Quy chế Quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 28 - 02 - 2019
100%

Thực hiện Công văn số 4110/BTTTT-TTĐN ngày 04/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2019; Công văn số 76/UBND-NV ngày 11/01/2019 của UBND tỉnh về việc giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Dự thảo Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Căn cứ Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về Quản lý hoạt động thông tin đối ngoại; Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Dự thảo “Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”. Để hoàn chỉnh dự thảo Quy chế gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị tham gia đóng góp ý kiến vào các Dự thảo: Tờ trình, Quyết định ban hành Quy chế và Quy chế (gửi kèm Công văn) và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/3/2019.

Nội dung Dự thảo Tờ trình: Tờ trình gửi xin ý kiến.docx

Nội dung Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế: Dự thảo QĐ ban hành Quy chế.docx

Nội dung Dự thảo Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hưng Yên: Quy chế gửi xin ý kiến.docx

Tin mới nhất

Dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử(25/10/2019 10:08 SA)

Phiếu khảo sát hạ tầng ứng dụng CNTT tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, phục vụ lập đề án...(16/09/2019 3:15 CH)

Khảo sát, thu thập số liệu của các doanh nghiệp Công nghệ thông tin, điện tử năm 2019(13/09/2019 4:42 CH)

Báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử quý III/2019(12/08/2019 3:13 CH)

V/v đề xuất nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2020(18/07/2019 2:27 CH)

Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019(03/07/2019 5:03 CH)

Báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử quý II/2019(13/05/2019 7:41 SA)

Góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật(18/04/2019 10:18 SA)

Cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng báo cáo Quyết định 392/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ(10/04/2019 2:16 CH)

Phê duyệt danh sách Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên(19/03/2019 4:15 CH)

V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1497/QĐ-TTg của Thủ...(22/02/2019 8:46 SA)

Khảo sát hiện trạng hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa...(12/02/2019 3:30 CH)

Báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử quý I/2019(12/02/2019 7:23 SA)

Báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông(24/12/2018 10:30 SA)

Mẫu biểu cung cấp số liệu phục vụ báo cáo kết quả cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2018(28/11/2018 10:55 SA)

Thu thập số liệu và đánh giá mức độ Chính quyền điện tử trong các cơ quan hành chính tỉnh Hưng...(23/11/2018 2:48 CH)

°
1010 người đang online