Cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng báo cáo Quyết định 392/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Đăng ngày 10 - 04 - 2019
100%

Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Thực hiện Công văn số 718/UBND-KGVX ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh về việc giao báo cáo tình hình triển khai Quyết định số 392/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Để có thông tin, số liệu làm cơ sở xây dựng báo cáo đánh giá tình hình triển khai, thực hiện Quyết định số 392/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng báo cáo theo biểu mẫu (Phụ lục mẫu báo cáo cung cấp thông tin, số liệu được gửi kèm Công văn này)

Phu luc_Bao cao QD 392_Cuc Thue.doc

Phu luc_Bao cao QD 392_Cuc Thong ke.doc

Phu luc_Bao cao QD 392_SKHDT.doc

Phu luc_Bao cao QD 392_STC.doc

Phu luc_Bao cao QD 392_SLĐTBXH.doc

Phu luc_Bao cao QD 392_VNPT, Viettel.doc

Thông tư 47_2016_TT-BTTTT_San pham Dm dich vu CNTT.doc  ;   Thông tư 43-2016-TT-BTTTT_Dm noi dung so.PDF;    

Thong tu so 09.2013_Dm SP phan mem, phan cung.pdf

Tin mới nhất

Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2020(19/06/2020 4:52 CH)

Dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử(25/10/2019 10:08 SA)

Phiếu khảo sát hạ tầng ứng dụng CNTT tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, phục vụ lập đề án...(16/09/2019 3:15 CH)

Khảo sát, thu thập số liệu của các doanh nghiệp Công nghệ thông tin, điện tử năm 2019(13/09/2019 4:42 CH)

Báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử quý III/2019(12/08/2019 3:13 CH)

V/v đề xuất nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2020(18/07/2019 2:27 CH)

Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019(03/07/2019 5:03 CH)

Báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử quý II/2019(13/05/2019 7:41 SA)

Góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật(18/04/2019 10:18 SA)

Phê duyệt danh sách Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên(19/03/2019 4:15 CH)

V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1497/QĐ-TTg của Thủ...(22/02/2019 8:46 SA)

Khảo sát hiện trạng hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa...(12/02/2019 3:30 CH)

Báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử quý I/2019(12/02/2019 7:23 SA)

Báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông(24/12/2018 10:30 SA)

Mẫu biểu cung cấp số liệu phục vụ báo cáo kết quả cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2018(28/11/2018 10:55 SA)

Thu thập số liệu và đánh giá mức độ Chính quyền điện tử trong các cơ quan hành chính tỉnh Hưng...(23/11/2018 2:48 CH)

°
623 người đang online