V/v đề xuất nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2020

Đăng ngày 18 - 07 - 2019
100%

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2020

Thực hiện Công văn số 2055/BTTTT-THH ngày 27/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Hướng dẫn xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2020. Để có căn cứ tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2020 đúng quy định và đảm bảo phù hợp trong giai đoạn hiện nay. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan thực hiện một số nội dung như sau:

Căn cứ các Kế hoạch của UBND tỉnh: số 265/KH-UBND tỉnh ngày 19/11/2015 về Ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 14/11/2018 về Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2019; Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 29/3/2019 về thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025 và căn cứ Kế hoạch ứng dụng CNTT của cơ quan, đơn vị đã xây dựng và tổ chức triển khải trong năm 2019. Đề nghị Quý cơ quan rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ ứng dụng CNTT tại cơ quan, đơn vị mình trong năm 2019 (thời gian từ 01/01/2019 đến 30/6/2019).Đề xuất, dự kiến nhiệm vụ và kinh phí triển khai ứng dụng CNTT trong hoạt động của đơn vị mình năm 2020.

Xây dựng, ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT hoạt động cơ quan, đơn vị năm 2020 (hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục kèm theo) sau khi UBND tỉnh ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2020.

Phụ lục tải tại đây Cv527.STT_Xay dung KH CNTT 2020.docx

Tin mới nhất

Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2020(19/06/2020 4:52 CH)

Dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử(25/10/2019 10:08 SA)

Phiếu khảo sát hạ tầng ứng dụng CNTT tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, phục vụ lập đề án...(16/09/2019 3:15 CH)

Khảo sát, thu thập số liệu của các doanh nghiệp Công nghệ thông tin, điện tử năm 2019(13/09/2019 4:42 CH)

Báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử quý III/2019(12/08/2019 3:13 CH)

Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019(03/07/2019 5:03 CH)

Báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử quý II/2019(13/05/2019 7:41 SA)

Góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật(18/04/2019 10:18 SA)

Cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng báo cáo Quyết định 392/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ(10/04/2019 2:16 CH)

Phê duyệt danh sách Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên(19/03/2019 4:15 CH)

V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1497/QĐ-TTg của Thủ...(22/02/2019 8:46 SA)

Khảo sát hiện trạng hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa...(12/02/2019 3:30 CH)

Báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử quý I/2019(12/02/2019 7:23 SA)

Báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông(24/12/2018 10:30 SA)

Mẫu biểu cung cấp số liệu phục vụ báo cáo kết quả cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2018(28/11/2018 10:55 SA)

Thu thập số liệu và đánh giá mức độ Chính quyền điện tử trong các cơ quan hành chính tỉnh Hưng...(23/11/2018 2:48 CH)

°
529 người đang online