Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019

Đăng ngày 03 - 07 - 2019
100%

Thực hiện Công văn số 2024/BTTTT-CNTT ngày 25/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019. UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thu thập và cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019 của tỉnh Hưng Yên.

;  Nhằm đánh giá đúng thực trạng về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Hưng Yên trong năm 2019, từ đó đề ra các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông của tỉnh trong các năm tiếp theo. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan tổ chức thu thập và cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu theo mẫu Phiếu thu thập số liệu và gửi bản điện tử về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 12/7/2019, đồng thời gửi file word qua địa chỉ thư điện tử: cntt.stttt@hungyen.gov.vn để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Để đảm bảo thời gian báo cáo, tổng hợp số liệu, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo sát sao thực hiện theo đúng thời gian trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ Phòng Công nghệ thông tin, điện thoại: 0221.3867093/0858275849 để được hướng dẫn, giải đáp[1].

Ghi chú:  Mẫu phiếu cung cấp số liệu đối với từng đơn vị cụ thể được đăng tải ở mục Xin ý kiến dự thảo trên Cổng thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://sotttt.hungyen.gov.vn

1.Van phong UBND tinh_HY.doc;     2.So Noi vu_HY.doc;    3.So Ke hoach va Dau tu_HY.doc;   4.So Tai chinh_HY.doc

5.So Giao duc dao tao_HY.doc;    6.Cac So Ban Nganh khac_HY.doc;    7.UBND cac huyen, thanh pho, thi xa_HY.doc

8.Cuc Thong ke_HY.doc;   9.Cuc Thue tinh_HY.doc;   10.Cac truong Dai hoc, Cao dang_HY.doc

11.Cac Doanh nghiep vien thong_HY.doc

1.Tai-lieu-huong-dan-thu-thap-so-lieu-tinh,-thanh-pho-2019.doc

2.-Tai-lieu-huong-dan-thu-thap-so-lieu-chi-so-cong-nghiep-CNTT-2019.doc

Tin mới nhất

Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2020(19/06/2020 4:52 CH)

Dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử(25/10/2019 10:08 SA)

Phiếu khảo sát hạ tầng ứng dụng CNTT tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, phục vụ lập đề án...(16/09/2019 3:15 CH)

Khảo sát, thu thập số liệu của các doanh nghiệp Công nghệ thông tin, điện tử năm 2019(13/09/2019 4:42 CH)

Báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử quý III/2019(12/08/2019 3:13 CH)

V/v đề xuất nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2020(18/07/2019 2:27 CH)

Báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử quý II/2019(13/05/2019 7:41 SA)

Góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật(18/04/2019 10:18 SA)

Cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng báo cáo Quyết định 392/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ(10/04/2019 2:16 CH)

Phê duyệt danh sách Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên(19/03/2019 4:15 CH)

V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1497/QĐ-TTg của Thủ...(22/02/2019 8:46 SA)

Khảo sát hiện trạng hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa...(12/02/2019 3:30 CH)

Báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử quý I/2019(12/02/2019 7:23 SA)

Báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông(24/12/2018 10:30 SA)

Mẫu biểu cung cấp số liệu phục vụ báo cáo kết quả cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2018(28/11/2018 10:55 SA)

Thu thập số liệu và đánh giá mức độ Chính quyền điện tử trong các cơ quan hành chính tỉnh Hưng...(23/11/2018 2:48 CH)

°
644 người đang online