Báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử quý III/2019

Đăng ngày 12 - 08 - 2019
100%

Thực hiện Công văn số 2032/UBND-KGVX ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh về việc giao báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý III/2019. UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý III trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh theo định kỳ.

Thực hiện Công văn số 2032/UBND-KGVX ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh về việc giao báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý III/2019. UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý III trên địa bàn tỉnh báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh theo định kỳ.

Để có cơ sở, số liệu phục vụ tổng hợp báo cáo, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan cung cấp thông tin, số liệu về phát triển Chính phủ điện tử theo biểu mẫu báo cáo kèm theo và cung cấp chi tiết, chính xác các số liệu liên quan đến cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 theo phụ lục báo cáo (Biểu mẫu báo cáo được đăng tại mục Xin ý kiến dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông, địa chỉ truy cập http://sotttt.hungyen.gov.vn). Báo cáo số liệu của Quý cơ quan đề nghị gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 22/8/2019 bằng văn bản điện tử có ký số và đồng thời gửi file điện tử (dạng file Word hoặc Excel) qua địa chỉ thư điện tử công vụ: cntt.stttt@hungyen.gov.vn để kịp thời tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị cập nhật biểu mẫu báo cáo theo Phụ lục đề nghị tải về tại đây

PL mau Bao cao Quy 3.2019_VP UBND tinh.doc

PL mau Bao cao Quy 3.2019_Cac So Ban Nganh.doc

Tin mới nhất

Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2020(19/06/2020 4:52 CH)

Dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động báo in, báo điện tử, trang thông tin điện tử(25/10/2019 10:08 SA)

Phiếu khảo sát hạ tầng ứng dụng CNTT tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, phục vụ lập đề án...(16/09/2019 3:15 CH)

Khảo sát, thu thập số liệu của các doanh nghiệp Công nghệ thông tin, điện tử năm 2019(13/09/2019 4:42 CH)

V/v đề xuất nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước năm 2020(18/07/2019 2:27 CH)

Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019(03/07/2019 5:03 CH)

Báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử quý II/2019(13/05/2019 7:41 SA)

Góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật(18/04/2019 10:18 SA)

Cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng báo cáo Quyết định 392/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ(10/04/2019 2:16 CH)

Phê duyệt danh sách Đội Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Hưng Yên(19/03/2019 4:15 CH)

V/v tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1497/QĐ-TTg của Thủ...(22/02/2019 8:46 SA)

Khảo sát hiện trạng hệ thống truyền hình hội nghị trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên địa...(12/02/2019 3:30 CH)

Báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử quý I/2019(12/02/2019 7:23 SA)

Báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông(24/12/2018 10:30 SA)

Mẫu biểu cung cấp số liệu phục vụ báo cáo kết quả cải cách hành chính tỉnh Hưng Yên năm 2018(28/11/2018 10:55 SA)

Thu thập số liệu và đánh giá mức độ Chính quyền điện tử trong các cơ quan hành chính tỉnh Hưng...(23/11/2018 2:48 CH)

°
635 người đang online