Hưng Yên thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền Thông trong xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày 26 - 09 - 2019
100%

Thực hiện Nghị Quyết số 02-NQ/TU ngày 10/5/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa XVII về Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011-2020, định hướng đến 2030; Nhận thức rõ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới, những năm qua, ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hưng Yên đã tích cực tham gia chung tay xây dựng nông thôn mới, góp phần tích cực tạo nên những thay đổi trong bộ mặt nông thôn hiện nay.

Để thực hiện tốt chương trình, Sở TT&TT đã tập trung chỉ đạo, huy động nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí của ngành (tiêu chí số 8 - tiêu chí Thông tin và Truyền thông). Cụ thể: đã tham gia ý kiến xây dựng, đóng góp vào việc hoàn thiện Quyết định số 3202/QĐ-UBND ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành một số Quy định và hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020 và các kế hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên các năm.

Để đáp ứng yêu cầu xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn, Sở phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát, đề xuất thực hiện nội dung “Tăng cường sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tỉnh Hưng Yên. Thông qua rà soát, trong các năm 2018, 2019, hệ thống các đài truyền thanh không dây trên địa bàn tỉnh đã được cấp kinh phí xây dựng với số tiền 7,8 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh và ngân sách huyện. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có 161 xã, phường, thị trấn có đài truyền thanh cơ sở do UBND các xã, phường, thị trấn quản lý, trong đó 100% số thôn trong xã có hệ thống loa hoạt động. Như vậy 145/145 xã đều đạt nội dung xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn. Hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư, nâng cấp đã góp phần giúp các đài truyền thanh hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, kết quả về xây dựng nông thôn mới của Trung ương, của tỉnh đến người dân, cổ vũ toàn dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Nhằm thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, Sở TT&TT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước rộng khắp đến các đơn vị cấp xã. Đến nay, phần mềm quản lý văn bản và điều hành phục vụ công tác quản lý điều hành, xử lý công việc đã được triển khai thực hiện tới 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Hệ thống một cửa điện tử được triển khai đồng bộ, thống nhất; 100% cán bộ công chức cấp xã thường xuyên sử dụng thư điện tử.

Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu về điểm phục vụ bưu chính và dịch vụ viễn thông, internet, Sở đã tập trung chỉ đạo, huy động nguồn lực của các doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng, ưu tiên đầu tư vào các khu vực khó khăn, vùng sâu, vùng xa, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ đáp ứng yêu cầu tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông như: tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ thông tin và Truyền thông hỗ trợ thiết lập mạng truy nhập băng rộng cố định tại 04 xã giai đoạn 2016-2018 với tổng kinh phí là 4.412 tỷ đồng (Quyết định số 2399/QĐ-BTTTT ngày 25/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông). Phối hợp với Quỹ dịch vụ viễn thông công ích, UBND các huyện, thành phố hỗ trợ, lắp đặt 41.263 bộ đầu thu kỹ thuật số  DVB-T2 cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh...

Đối với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước, hướng dẫn của Sở TT&TT về xây dựng nông thôn mới, các doanh nghiệp đã đầu tư hiện đại hóa mạng lưới viễn thông, đảm bảo thông tin liên lạc trong nước và quốc tế; đảm bảo cung cấp các dịch vụ với chi phí phù hợp và độ tin cậy cao như mạng lưới dữ liệu thông tin tốc độ cao, hạ tầng mạng lưới băng thông rộng (MAN), dịch vụ truyền số liệu, thuê kênh riêng, dịch vụ IPTV... Hạ tầng mạng viễn thông có độ phủ tương đối tốt, có khả năng nâng cấp để đáp ứng các dịch vụ mới, hệ thống mạng truyền dẫn đã được triển khai rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh; tất cả xã, phường, thị trấn đều có tuyến truyền dẫn cáp quang. Hạ tầng các dịch vụ bưu chính viễn thông được đầu tư, trải rộng trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện cho người dân được truy cập Internet để tiếp cận với thông tin, tri thức kinh tế, khoa học kỹ thuật, góp phần nâng cao dân trí, phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy quá trình CNH-HĐH nông nghiệp và nông thôn.

Để hoàn thành nội dung xã có điểm phục vụ bưu chính của tiêu chí số 8 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, thời gian qua, Bưu điện tỉnh đã xây dựng phát triển mạng lưới điểm phục vụ bưu chính trải rộng khắp trên địa bàn tỉnh với mạng Bưu cục gồm 01 Bưu cục cấp I, 9 Bưu cục cấp II, 39 Bưu cục cấp III và 115 điểm Bưu điện văn hoá xã, tổng số điểm bưu điện phục vụ trong toàn tỉnh 164 điểm (01 điểm phục vụ/01 xã), bán kính phục vụ bình quân 1,34 km/điểm, số dân phục vụ bình quân ≈ 6.915 người/điểm. Mạng đường thư bao gồm 01 tuyến đường thư cấp I (115 km), 04 tuyến đường thư cấp II (70 km) và 35 tuyến đường thư cấp III (610km); 100% Bưu điện huyện được trang bị xe ô tô phục vụ chuyển, phát Bưu chính. Hầu hết các Bưu cục được trang bị máy tính tính cước tự động. 100% xã (phường, thị trấn) có báo Đảng đến trong ngày. Ngoài ra, bưu điệm tỉnh triển khai thêm nhiều dịch vụ mới tại các điểm giao dịch, bưu cục, Bưu điện văn hoá xã như chuyển phát nhanh (EMS), bưu chính ủy thác, bưu phẩm không địa chỉ, bưu phẩm và bưu kiện, tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền… Ngoài ra, đã triển khai mô hình điểm BĐ-VHX đa dịch vụ tại 111 điểm. Đến tháng 8/2019 đã mở dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua Bưu điện tại 50 điểm phục vụ (32 bưu cục và 18 điểm BĐVHX). Các dịch vụ công này được Bưu điện tỉnh cung cấp với mức giá do nhà nước quy định mang tính chất phục vụ, phù hợp với mọi tầng lớp nhân dân khi sử dụng dịch vụ.

Nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, sự phối hợp thực hiện của các cấp chính quyền, các ngành, địa phương, cùng với sự quyết liệt chỉ đạo của Sở Thông tin và Truyền thông,  sự nỗ lực, đồng lòng của các doanh nghiệp bưu chính viễn thông, các cơ quan, đơn vị trong ngành, đến nay sau 10 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, 145/145 xã (đạt 100%) đã đạt tiêu chí thông tin và truyền thông theo đúng kế hoạch, góp phần cùng với toàn tỉnh đưa Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới về đích theo đúng lộ trình.

Tin mới nhất

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng: Phải thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp, sản phẩm và nhân lực an...(02/11/2020 10:02 SA)

Sáng chế của Viettel lần đầu được Mỹ bảo hộ độc quyền(04/11/2019 10:04 SA)

Họp báo về Chương trình “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào” năm 2019(31/10/2019 10:06 SA)

Thành lập Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam(11/10/2019 3:46 CH)

Hội nghị Nhóm công tác ASEAN về nội dung và sản xuất lần thứ 6(11/10/2019 4:26 CH)

Tuyên truyền, đẩy mạnh sử dụng chữ ký số để thúc đẩy nền kinh tế số(11/10/2019 3:45 CH)

Nhanh chóng đưa Nghị quyết của Bộ Chính trị về chủ động tham gia cách mạng 4.0 vào cuộc sống(07/10/2019 4:11 CH)

Nghị quyết của Bộ Chính trị về chủ động tham gia cách mạng công nghiệp lần thứ tư(30/09/2019 4:13 CH)

Việt Nam tăng 5 bậc trong bảng xếp hạng chỉ số tích hợp phát triển bưu chính(29/09/2019 3:53 CH)

Bộ TT&TT trao quyết định bổ nhiệm cán bộ(29/09/2019 3:50 CH)

Hội thảo “Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, phát hành nhằm đáp ứng yêu cầu...(29/09/2019 3:54 CH)

Ban Cơ yếu Chính phủ sơ kết công tác giám sát ATTT các mạng CNTT trọng yếu giai đoạn 2013-2019(27/09/2019 4:14 CH)

Tập huấn tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT cho cán bộ làm công tác truyền thanh cơ sở(27/09/2019 9:50 SA)

Chữ ký số và xác thực điện tử: 5 năm phát triển và triển vọng(26/09/2019 9:23 SA)

Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông(26/09/2019 9:19 SA)

Việt Nam – Nhật Bản tăng cường hợp tác về An toàn thông tin(26/09/2019 9:18 SA)

°
489 người đang online