• Thực hiện văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh; Phòng Văn hóa - Thông tin và Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền các nội dung sau:

  • Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc (gọi tắt là Chỉ thị số 10/CT-TTg); Kế hoạch số 3037/KH-BTTTT ngày 09/9/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

  • Thực hiện Công văn số 2539/BTTTT-TĐKT ngày 01/8/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thi đua, khen thưởng lĩnh vực Thông tin cơ sở năm 2019; Công văn số 773/TTCS-TTTH ngày 11/9/2019 của Cục Thông tin cơ sở về việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với lĩnh vực thông tin cơ sở. Để tổng hợp, thẩm định hồ sơ đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông khen thưởng cho các Đài truyền thanh cấp huyện và Đài Truyền thanh cấp xã đạt thành tích tiêu biểu xuất sắc, có đóng góp cho sự phát triển của lĩnh vực thông tin cơ sở năm 2019

  • Cuộc thi viết thư quốc tế UPU là hoạt động được Liên minh Bưu chính Thế giới (gọi tắt là UPU) tổ chức hàng năm nhằm góp phần phát triển khả năng viết văn và sự phong phú trong tư duy sáng tạo của các em thiếu nhi, tạo điều kiện thắt chặt tình hữu nghị giữa các quốc gia, dân tộc. Đồng thời giúp các em hiểu thêm về vai trò của ngành Bưu chính trong cuộc sống và phát triển xã hội. Thực hiện Công văn số 3836/BTTTT-HTQT ngày 23/10/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tổ chức Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 47 (năm 2018), Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo; Bưu điện tỉnh; các cơ quan báo chí tỉnh, phòng Văn hóa thông tin và Đài truyền thanh các huyện, thành phố phối hợp những nội dung theo công văn

  • Thực hiện văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài truyền thanh các huyện, thành phố tuyên truyền những nội dung theo văn bản sau

  • Thực hiện văn bản của UBND tỉnh về công tác thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh, Phòng Văn hóa Thông tin, Đài truyền thanh các huyện/thành phố thực hiện nội dung tuyên truyền theo văn bản đính kèm

°
599 người đang online