Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

  • Thực hiện văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài truyền thanh các huyện, thành phố tuyên truyền theo nội dung công văn số

  • Thực hiện Công văn số 757/UBND-KGVX ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh về việc Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông năm 2017. UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, cung cấp số liệu phục vụ xây dựng Báo cáo ICT Index 2017 của tỉnh.

  • Thực hiện văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn hoạt động thông tin tuyên truyền theo nội dung công văn sau:

°
403 người đang online