• Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về việc tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin và Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền các nội dung sau:

  • Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh về việc tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin và Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền các nội dung sau:

  • Ngày 06/04/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 292/STTTT-TTBCXB về việc thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm về phòng, chống dịch Covid-19 (gọi tắt là Công văn số 292)

°
1536 người đang online