• Thực hiện Công văn số 2539/BTTTT-TĐKT ngày 01/8/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thi đua, khen thưởng lĩnh vực Thông tin cơ sở năm 2019; Công văn số 773/TTCS-TTTH ngày...

 • Thực hiện văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh; Phòng Văn hóa - Thông tin và Đài...

 • Thực hiện văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh; Phòng Văn hóa - Thông tin và Đài truyền...

 • Tuyên truyền Hưởng ứng "Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp"

 • Thực hiện văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh; Phòng Văn hóa - Thông tin và...

 • Nhằm tăng cường và triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp 02 bộ tài liệu tuyên truyền về phòng, chống Dịch tả lợn Châu...

 • Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền như sau:

 • Nhằm tăng cường công tác phòng, chống Dịch tả lợn Châu Phi, đồng thời giúp khống chế, dập tắt dịch, không để lây lan diện rộng gây thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi, Sở Thông tin và Truyền...

 • Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền như sau:

 • Thực hiện văn bản chỉ đạo của Bộ thông tin và Truyên thông, UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh, hệ thống truyền thanh cơ sở tuyên truyền một số nội dung sau:

 • Cung cấp số liệu đánh giá chất lượng hiệu quả hoạt động đối với đài truyền thanh cấp xã và cơ sở truyền thanh, truyền hình cấp huyện

 • Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác thông tin tuyên truyền như sau:

 • Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn công tác thông tin tuyên truyền như sau:

 • Thực hiện văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh; Phòng Văn hóa - Thông tin và Đài truyền thanh các huyện, thành phố tuyên truyền...

 • Thực hiện văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh; Phòng Văn hóa - Thông tin và Đài truyền thanh các...

 • Thực hiện văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác thông tin tuyên truyền, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí...

1 2 3 4 5 
°
1995 người đang online