Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx
16

Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền (10/01/2019)

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác thông tin tuyên truyền, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn tuyên truyền một số nội dung...

°
826 người đang online