• Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin và...

 • Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa - Thông...

 • Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa - Thông...

 • Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin và Đài truyền thanh các...

 • Thực hiện Công văn số 2932/BTTTT-CBC ngày 05/08/2020 của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc gửi tác phẩm tham dự Cuộc thi “Các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo”, Sở Thông...

 • Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin và Đài truyền...

 • Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin và Đài...

 • Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin và Đài...

 • Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin và Đài truyền...

 • Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về việc tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin và...

 • Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh về việc tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh, Phòng Văn hóa - Thông tin...

 • Ngày 06/04/2020, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn số 292/STTTT-TTBCXB về việc thông tin tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm về phòng, chống dịch Covid-19 (gọi tắt là Công văn số 292)

 • Thực hiện Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các nhiệm vụ trọng tâm về phòng, chống dịch Covid-19; Công...

 • Thực hiện chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí tỉnh, Phòng Văn hóa -...

 • Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin và Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố tuyên...

1 2 3 4 5 6 
°
194 người đang online