Thực hiện quy hoạch, góp phần nâng cao chất lượng báo chí

Ngày 3/4/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 362/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. Qua rà soát đối chiếu các quy định tại Quyết định số 362/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ vào thực tế hiện nay trên địa bàn tỉnh, các cơ quan báo chí của tỉnh đã và đang hoạt động đảm bảo theo đúng định hướng, lộ trình của quy hoạch.

Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện có 3 cơ quan báo chí gồm: Báo Hưng Yên, Đài PT-TH, Tạp chí Phố Hiến với bốn loại hình báo chí là báo in, báo nói, báo hình và báo điện tử. Báo Hưng Yên có hai ấn phẩm báo chí là báo in và báo điện tử. Báo in Hưng Yên phát hành 5 kỳ/tuần, với lượng phát hành khoảng 18 nghìn tờ/kỳ. Ngoài các số báo phát hành thường kỳ hằng ngày, hàng năm Báo Hưng Yên xuất bản, phát hành các số báo đặc biệt, chuyên đề vào các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn quan trọng của đất nước và của tỉnh. Còn Báo Hưng Yên điện tử với hai phiên bản Tiếng Việt và Tiếng Anh đã cập nhật tin tức thường xuyên, liên tục 7 ngày/tuần với những tin tức, sự kiện, vấn đề thời sự mới diễn ra, những vấn đề dư luận quan tâm ở trong tỉnh Hưng Yên, trong nước và thế giới, đảm bảo mang đến những thông tin mới nhất, chính xác nhất cho độc giả. Đài Phát thanh và truyền hình Hưng Yên có 1 kênh phát thanh và 1 kênh truyền hình. Đài truyền dẫn và phát sóng truyền hình 18 giờ/ngày, phát thanh 24 giờ/ngày nhằm tuyên truyền quảng bá các nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đến đông đảo nhân dân. Cùng với đó, Đài Phát thanh và truyền hình Hưng Yên còn có trang thông tin điện tử tổng hợp cập nhật thường xuyên, liên tục các thông tin thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trong tỉnh, trong nước và thế giới, giúp bạn đọc có thêm nhiều kênh để tiếp nhận thông tin. Tạp chí Phố Hiến trực thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thường xuyên tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đất nước thông qua các thể loại văn, thơ, tranh cổ động, âm nhạc...

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên còn có 02 ấn phẩm đặc san gồm: Người Làm báo (Hội Nhà báo), Thông tin và Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông); 19 bản tin, 31 Trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng của các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, địa phương. 01 cơ quan thường trú của Thông tấn xã Việt Nam, 01 phóng viên thường trú của Báo Nhân dân, 6 phóng viên được cơ quan báo chí Trung ương cử theo dõi đưa tin về tỉnh. Trong những năm qua, các cơ quan báo chí tỉnh Hưng Yên làm tốt chức năng tuyên truyền, phổ biến đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân và phản ánh ý kiến, nguyện vọng của nhân dân đối với Đảng, cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp và có đóng góp hiệu quả trong việc quảng bá đến các tỉnh, thành phố trong toàn quốc và thế giới về mảnh đất, con người Hưng Yên, cũng như những thành tựu về kinh tế, văn hoá - xã hội và những tiềm năng, thế mạnh phát triển của tỉnh. Đồng thời thông qua báo chí còn là diễn đàn để các tầng lớp nhân dân tham gia ý kiến xây dựng bảo vệ đất nước, bảo vệ tỉnh nhà.

Theo quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, tại điểm đ, khoản 1, mục III về định hướng phương án sắp xếp và lộ trình thực hiện “Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 1 cơ quan báo thuộc Đảng bộ cấp tỉnh, 1 cơ quan tạp chí thuộc Hội Văn học nghệ thuật tỉnh”. Tại điểm d, khoản 2, mục III cũng nêu rõ: “Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có 1 đài phát thanh và truyền hình. Mỗi đài chỉ có 1 kênh phát thanh, 1 kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu”. Bên cạnh đó, tại điểm a, khoản 3, mục III định hướng phương án sắp xếp và lộ trình thực hiện của Quyết định số 362/QĐ-TTg quy định đối với báo điện tử và tạp chí điện tử “Các cơ quan, tổ chức được có cơ quan báo, tạp chí in như quy định tại khoản 1, mục III thì được phép có báo, tạp chí điện tử”. Như vậy, đối chiếu với tình hình thực tế hiện nay, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã hoạt động đúng theo lộ trình quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, không nằm trong diện phải sắp xếp, quy hoạch lại. Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí, bám sát định hướng của cơ quan chỉ đạo và quản lý nhà nước, thông tin nhanh nhạy, đầy đủ, toàn diện về mọi diễn biến của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh và kịp thời phản ánh các vấn đề dư luận nhân dân quan tâm.

Trong thời gian tới, để triển khai hiệu quả sắp xếp quy hoạch các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh, nhất là công tác tổ chức và hoạt động theo quy định tại Quyết định số 362/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình hành động số 24-CTr/TU ngày 5.2.2018 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25.10.2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan báo chí trong tỉnh rà soát lại tôn chỉ, mục đích để cấp lại giấy phép, sửa đổi, bổ sung giấy phép, đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch báo chí và các quy định của pháp luật về báo chí. Đài Phát thanh và truyền hình đổi mới theo hướng tập trung sản xuất chương trình, bảo đảm thời lượng phát sóng chương trình sản xuất trong nước của kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương đạt tỷ lệ tối thiểu 70% tổng thời lượng phát sóng trong 1 ngày của từng kênh chương trình. Đối với cơ quan báo và tạp chí, nhà nước tập trung đầu tư ngân sách cho một số cơ quan báo chủ lực, thực hiện cơ chế đặt hàng đối với một số báo và tạp chí được xác định; đổi mới hình thức, nội dung các ấn phẩm đáp ứng yêu cầu thông tin chung và thông tin chuyên biệt của từng nhóm độc giả. Các cơ quan báo chí thường xuyên đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền, cập nhật các công nghệ, kỹ thuật mới vào tổ chức hoạt động, quan tâm đến công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ, phóng viên để hướng đến 1 phóng viên đảm bảo đáp ứng được nhiều kỹ năng làm báo trong thời đại 4.0.

Thu Lương