Báo cáo số liệu phục vụ phát triển Chính phủ điện tử quý I/2019

Thực hiện Công văn số 298/BTTTT-THH ngày 29/01/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về báo cáo số liệu về phát triển Chính phủ điện tử quý I/2019. UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp số liệu về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ hàng quý

Để có cơ sở tổng hợp số liệu về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước phục vụ phát triển Chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh quý I/2019. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan cung cấp số liệu về phát triển Chính phủ điện tử theo biểu mẫu báo cáo gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 25/02/2019, đồng thời gửi bản điện tử (file MS Word, MS Excel) qua địa chỉ thư điện tử công vụ: cntt.stttt@hungyen.gov.vn để kịp thời tổng hợp báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh

CNTT