Báo cáo tình hình thực hiện Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

Thực hiện Công văn số 3632/UBND-KGVX ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh về việc rà soát, báo cáo việc thực hiện đầu tư, mua sắm, sử dụng sản phẩm, dịch vụ CNTT bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố báo cáo các dự án CNTT đã triển khai bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước quy định tại Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông trong các năm 2017-2018

Phụ lục báo cáo tải tại đây:

Phụ-lục-CV-4167-Ra-soat-tong-hop-TT47.doc