Cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng báo cáo Quyết định 392/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Thực hiện Công văn số 718/UBND-KGVX ngày 01/4/2019 của UBND tỉnh về việc giao báo cáo tình hình triển khai Quyết định số 392/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 392/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp công nghệ thông tin đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Để có thông tin, số liệu làm cơ sở xây dựng báo cáo đánh giá tình hình triển khai, thực hiện Quyết định số 392/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan cung cấp thông tin, số liệu phục vụ xây dựng báo cáo theo biểu mẫu (Phụ lục mẫu báo cáo cung cấp thông tin, số liệu được gửi kèm Công văn này)

Phu luc_Bao cao QD 392_Cuc Thue.doc

Phu luc_Bao cao QD 392_Cuc Thong ke.doc

Phu luc_Bao cao QD 392_SKHDT.doc

Phu luc_Bao cao QD 392_STC.doc

Phu luc_Bao cao QD 392_SLĐTBXH.doc

Phu luc_Bao cao QD 392_VNPT, Viettel.doc

Thông tư 47_2016_TT-BTTTT_San pham Dm dich vu CNTT.doc  ;   Thông tư 43-2016-TT-BTTTT_Dm noi dung so.PDF;    

Thong tu so 09.2013_Dm SP phan mem, phan cung.pdf