Thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông

Đăng ngày 22 - 06 - 2023
100%

Những năm qua công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) luôn được lãnh đạo quan tâm, chỉ đạo sát sao. Công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC được Sở thực hiện tốt, đáp ứng nhu cầu người dân và doanh nghiệp. Cán bộ được cử làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và kiểm soát TTHC tỉnh luôn chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của Trung tâm. Việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của người dân, doanh nghiệp đảm bảo đúng quy định.

Để hệ thống hóa lại toàn bộ các TTHC thuộc thẩm quyền quản lý, Sở TTTT đã rà soát trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2975/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở TT&TT. Tiếp đó, Sở đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thiện xây dựng các quy trình nội bộ giải quyết TTHC, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 công bố Quy trình nội bộ giải quyết TTHC liên thông giữa Văn phòng UBND tỉnh và Sở TT&TT đối với 02 TTHC có yếu tố nước ngoài, và 04 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 công bố Quy trình nội bộ giải quyết TTHC đối với 36 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TTTT. Qua đó đã hoàn thành việc công bố quy trình nội bộ đối với 100% TTHC thuộc quyền quản lý. Sở TT&TT cũng được đánh giá là một trong những cơ quan hoàn thành sớm việc xây dựng quy trình nội bộ làm cơ sở để triển khai TTHC toàn trình trên môi trường điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp. Việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở mức độ toàn trình góp phần tiết kiệm thời gian, chí phí đi lại, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình nộp hồ sơ TTHC. Ngoài ra để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC, Sở TT&TT đã trình Chủ tịch UBND tỉnh chuyển thẩm quyền cấp phép đối với hoạt động của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng từ Sở TT&TT chuyển về UBND cấp huyện, từ đó giảm thời gian đi lại và chi phí thực hiện TTHC.

Để triển khai kịp thời công tác kiểm soát TTHC, hàng năm Sở TTTT xây dựng Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính ban hành ngay từ đầu năm. Thường xuyên rà soát, công bố các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trên cơ sở các văn bản của Trung ương, của tỉnh. Bộ thủ tục hành chính là nguồn pháp lý quan trọng để người dân tham chiếu, giám sát việc thực hiện TTHC của cán bộ, công chức. Đồng thời cũng giúp cho việc tra cứu, áp dụng pháp luật của cán bộ, công chức được nhanh chóng chóng, thuận lợi, góp phần thực hiện hiệu quả công tác CCHC.

Toàn bộ hồ sơ TTHC của Sở TTTT tiếp nhận đều được số hóa. Với các hồ sơ, tài liệu giấy đều được chuyển đổi thành hồ sơ điện tử ngay từ khâu tiếp nhận tại bộ phận một cửa và chuyển đến phòng chuyên môn giải quyết theo quy định. 100% hồ sơ được giải quyết bằng hình thức trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và cấp mã số hồ sơ TTHC cho tổ chức, cá nhân. Kết quả giải quyết TTHC được ký số, bản điện tử được đính kèm vào hồ sơ TTHC trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh, bản giấy sẽ được gửi đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân qua dịch vụ bưu chính công ích khi có nhu cầu. Toàn bộ hồ sơ TTHC được giải quyết sớm, không có hồ sơ giải quyết quá thời gian so với quy định. Các hồ sơ thường xuyên được kiểm tra, cập nhật tiến độ xử lý không để xảy ra tình trạng trễ hẹn hồ sơ trên hệ thống. Thực hiện tốt việc niêm yết công khai, minh bạch đầy đủ các TTHC tại trụ sở làm việc, trên Cổng TTĐT của sở/ tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi tra cứu và thực hiện TTHC. Thông tin địa chỉ, số điện thoại của Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo Văn phòng, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân liên hệ công việc và góp ý kịp thời phản ánh những biểu hiện gây phiền hà của công chức trong thực thi, thi hành công vụ.

Công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động kiểm soát TTHC được quan tâm. Sở TTTT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh cấp huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ TTHC và thanh toán trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến theo quy định, đáp ứng mô hình xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh. Công chức làm việc tại bộ phận một cửa trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Kịp thời cung cấp thông tin, hướng dẫn và trả lời thắc mắc kiến nghị của người dân, doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Năm 2022 công tác CCHC của Sở TTTT được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, trong đó có vai trò đóng góp quan trọng do thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC. Trong thời gian tới, Sở TTTT tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về thực hiện công tác kiểm soát TTHC; tiếp tục công khai bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở tại cơ quan, trên Cổng Thông tin điện tử; thường xuyên rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền của Sở theo đúng quy định; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến; khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ TTHC qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định.

Tin mới nhất

Bộ TT&TT đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến(08/01/2024 2:01 CH)

Chú trọng lựa chọn cán bộ, công chức giỏi, đáp ứng yêu cầu công tác ở các cơ quan chuyên môn về...(22/09/2023 8:06 SA)

Nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách hành chính tháng 9 năm 2023(22/09/2023 7:52 SA)

Sơ kết công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2023 của Chính phủ(15/09/2023 8:13 SA)

Họp trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023(20/07/2023 2:01 CH)

Thúc đẩy và nâng cao chất lượng cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến(06/06/2023 9:57 SA)

Năm 2022 có 33,2 triệu hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận(15/05/2023 1:55 CH)

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông(08/03/2023 7:46 SA)

Bộ TT&TT nâng cao hiệu quả cải cách hành chính(02/02/2023 3:56 CH)

Bộ TT&TT nâng cao hiệu quả cải cách hành chính(13/12/2022 10:03 SA)

Nỗ lực vì người dân, doanh nghiệp(09/12/2022 8:39 SA)

Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi...(07/12/2022 4:24 CH)

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông(06/12/2022 10:15 SA)

Thực thi ngay các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt đông kinh doanh(05/12/2022 1:45 CH)

Một số kết quả nổi bật trong công tác cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ...(05/12/2022 9:48 SA)

°
12 người đang online