/portal/Pages/Tuyen-truyen-COVID19/default.aspx
https://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx
https://sotttt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Bau-cu-QH-va-HDND-cac-cap-nhiem-ky-2021-2025.aspx
https://sotttt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Tuyen-truyen-ky-niem-190-nam-thanh-lap-tinh-25-nam.aspx
https://sotttt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Ung-dung-Bluezone/default.aspx

Ngành TT&TT: Chủ động rà soát, kiểm tra, xử phạt các đối tượng lan truyền tin... (12/08/2021)

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm 2021, các sở thông tin và truyền thông (TT&TT) thay đổi hình thức thực hiện kế hoạch thanh tra từ thanh tra trực tiếp tại các đơn vị sang thực hiện kiểm tra trên...

°

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

802 người đang online