/portal/Pages/Tuyen-truyen-COVID19/default.aspx
https://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx
https://sotttt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Bau-cu-QH-va-HDND-cac-cap-nhiem-ky-2021-2025.aspx
https://sotttt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Tuyen-truyen-ky-niem-190-nam-thanh-lap-tinh-25-nam.aspx
https://sotttt.hungyen.gov.vn/portal/Pages/Ung-dung-Bluezone/default.aspx

Ngành TT&TT: Chủ động rà soát, kiểm tra, xử phạt các đối tượng lan truyền tin... (12/08/2021)

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm 2021, các sở thông tin và truyền thông (TT&TT) thay đổi hình thức thực hiện kế hoạch thanh tra từ thanh tra trực tiếp tại các đơn vị sang thực hiện kiểm tra trên...

Bộ Thông tin và Truyền thông công bố 35 nền tảng số quốc gia (11/12/2021)

Tại Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp (DN) công nghệ số Việt Nam lần thứ 3 ngày 11/12/2021, Bộ TT&TT đã công bố 35 nền tảng số quốc gia Bộ TT&TT giao cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt...

°

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

642 người đang online