• Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng...

 • Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng...

 • Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa - Thông...

 • Thực hiện Công văn số 2385/UBND-KGVX ngày 9/9/2020 của UBND tỉnh về việc giao tham mưu triển khai Quyết định 1317/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện...

 • Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin và Đài truyền thanh các huyện, thị...

 • Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin và...

 • Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa - Thông...

 • Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa - Thông...

 • Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin và Đài truyền thanh các...

 • Thực hiện Công văn số 2932/BTTTT-CBC ngày 05/08/2020 của Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc gửi tác phẩm tham dự Cuộc thi “Các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo”, Sở Thông...

 • Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin và Đài truyền...

 • Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin và Đài...

 • Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin và Đài...

 • Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin và Đài truyền...

 • Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về việc tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin và...

1 2 3 4 5 6    
°
530 người đang online