Quy trình và mẫu phiếu cung cấp thông tin theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông

Quy trình cung cấp thông tin theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông

 

 

 

Mẫu phiếu yêu cầu cung cấp thông tin:

 

CNTT