Thống kê Bluezoner có số điện thoại theo huyện/ thị xã/ thành phố trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày 08/09/2020

- Dữ liệu là kết quả của việc khai phá, đối soát giữa kho dữ liệu Quý 2/2020 của Cục Viễn thông và kho dữ liệu mới nhất của các nhà mạng.

- Sau khi đối soát số liệu với các nhà mạng, số liệu về smartphone của các địa phương có thể có sự thay đổi so với số liệu trước đó nhưng đảm bảo thay đổi theo hướng chính xác với thực tế hơn. Phương pháp so sánh số điện thoại của Bluezoner với tập thuê bao khách hàng viễn thông được doanh nghiệp viễn thông định nghĩa là thuê bao đang ở trong tỉnh (tập dữ liệu này các nhà mạng dùng để chia cước viễn thông nên có độ chính xác tốt).

Tỉnh

Huyện

Số Bluezoner có số điện thoại

HƯNG YÊN

Huyện Khoái Châu

                  31.600

HƯNG YÊN

Huyện Kim Động

                  17.141

HƯNG YÊN

Huyện Phù Cừ

                    9.856

HƯNG YÊN

Huyện Tiên Lữ

                  13.832

HƯNG YÊN

Huyện Văn Giang

                  24.954

HƯNG YÊN

Huyện Văn Lâm

                  36.110

HƯNG YÊN

Huyện Yên Mỹ

                  38.772

HƯNG YÊN

Huyện Ân Thi

                  17.421

HƯNG YÊN

Thành phố Hưng Yên

                  21.482

HƯNG YÊN

Thị xã Mỹ Hào

                  29.938

HƯNG YÊN

TỈNH HƯNG YÊN

                       361