Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Nội Vụ, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin và Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền các nội dung sau:

Công văn hướng dẫn tuyên truyền: Công văn số 121.pdf

Hướng dẫn 06.pdf

TTBCXB