Tham gia ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Công văn số 329/UBND-KGVX ngày 19/02/2021 và Công văn số 808/UBND-KT2 ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ

Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Để Dự thảo hoàn thiện về nội dung và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị quý cơ quan tham gia ý kiến vào Dự thảo (gửi kèm Công văn và đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở TT&TT tại địa chỉ http://sotttt.hungyen.gov.vn; mục: Văn bản/Thông tin-Báo chí-Xuất bản) và gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 02/6/2021 để Sở tổng hợp, chỉnh sửa trình UBND tỉnh ban hành./.

Công văn xin ý kiến: Tham gia ý kiến vào dự thảo KH.pdf

Dự thảo Kế hoạch: KH tuyen truyen phong, chong rac thai nhưa.doc