Thực hiện công tác thông tin tuyên truyền

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin và Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền các nội dung sau:

File tài liệu đính kèm:

19.SIGNED (1).PDF

39.SIGNED.PDF

TTBCXB