Quy chế tiếp cận thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông

Quy chế này quy định về việc công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm cung cấp thông tin của Sở Thông tin và Truyền thông Hưng Yên

Nội dung cụ thể của Quy chế được đăng tải tại đây:

915 QD So TTTT Hung Yen.pdf