Phối hợp ngăn chặn, xử lý xâm hại quyền tác giả, quyền liên quan trên không gian mạng

Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa ban hành Công văn số 649/CXBIP-TTPC gửi Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố, các nhà xuất bản, các doanh nghiệp phát hành về việc phối hợp ngăn chặn, xử lý xâm hại quyền tác giả, quyền liên quan trên không gian mạng.

Theo đó, căn cứ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, sự thống nhất của các cơ quan chức năng có liên quan về tăng cường ngăn chặn, xử lý tình trạng xâm hại quyền tác giả, quyền liên quan đối với xuất bản phẩm in, xuất bản phẩm điện tử trên website, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, ứng dụng di động (gọi chung là trên không gian mạng), Cục Xuất bản, In và Phát hành thông báo để các nhà xuất bản, doanh nghiệp phát hành xuất bản phẩm chủ động rà soát và có biện pháp đấu tranh, bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan đối với xuất bản phẩm thuộc sở hữu theo quy định; trường hợp phát hiện bị xâm hại trên không gian mạng, thu thập thông tin, bằng chứng vi phạm (lập theo mẫu đính kèm) và gửi về Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Đối với Sở thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chủ động rà soát, xử lý theo thẩm quyền, trường hợp vượt quá thẩm quyền hoặc không đủ điều kiện xử lý, cần sớm cung cấp thông tin, bằng chứng vi phạm gửi về Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Trên cơ sở tiếp nhận thông tin, bằng chứng vi phạm từ các cơ quan, đơn vị, Cục Xuất bản, In và Phát hành sẽ tổng hợp gửi các cơ quan chức năng phối hợp xem xét xử lý và áp dụng biện pháp kỹ thuật theo quy định của pháp luật để ngăn chặn vi phạm trong 24 giờ sau khi có quyết định xử lý.