Phòng Thanh tra

Chánh Thanh tra: Nhữ Văn Cường

Quê quán: Bãi Sậy - Ân Thi - Hưng Yên

Trình độ lý luận: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Điện thoại cố định: 0221.3867.094

Điện thoại di động: 0962.808.899

Email: nhucuong@hungyen.gov.vn

Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Thông

Quê quán: Dị Chế - Tiên Lữ - Hưng Yên

Trình độ lý luận: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Điện thoại di động: 0989.736.786

Email: nvthong@hungyen.gov.vn

 

Thanh tra viên: Đoàn Văn Hưng

Quê quán: Trung Nghĩa - TP Hưng Yên - Hưng Yên

Trình độ lý luận: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Điện thoại di động: 0168.994.5359

Email: dvhung.tt@hungyen.gov.vn

 

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng Thanh tra

I. Chức năng

Thanh tra Sở có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành lĩnh vực thông tin và truyền thông; giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và công tác pháp chế theo quy định của pháp luật.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Công tác thanh tra, kiểm tra:

a) Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra hàng năm và đột xuất trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

b) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc Sở.

c) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở.

d) Kiến nghị Giám đốc Sở hoặc cơ quan có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những quy định trái pháp luật; kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách không phù hợp được phát hiện qua hoạt động thanh tra, kiểm tra.

đ) Kiến nghị Giám đốc Sở hoặc cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hành vi trái pháp luật của tổ chức, cá nhân khi có đủ căn cứ xác định hành vi vi phạm gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

e) Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

g) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chánh Thanh tra Sở.

h) Thực hiện phối hợp với Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Thanh tra tỉnh về công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

i) Tham mưu với Giám đốc Sở việc tổ chức, chỉ đạo, công tác thanh tra và bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông đối với phòng Văn hoá, Thông tin cấp huyện.

 

 

2. Công tác pháp chế:

a) Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở lập các kế hoạch về công tác pháp chế, bồi thường nhà nước và thi hành pháp luật hàng năm và dài hạn trình Giám đốc Sở; tổ chức hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

b) Tham gia ý kiến và thẩm định về mặt pháp lý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các phòng, đơn vị thuộc Sở soạn thảo trước khi trình Giám đốc Sở.

c) Kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.

d) Chủ trì, phối hợp với các phòng và đơn vị thuộc Sở lập kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông hàng năm trình Giám đốc Sở và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

đ) Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trình Giám đốc Sở và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

e) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác bồi thường của Nhà nước theo quy định của pháp luật.

g) Chủ trì giúp Giám đốc Sở phối hợp với Sở Tư pháp trong việc thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

h) Chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Giám đốc Sở về các vấn đề pháp lý khi tham gia tố tụng để bảo vệ lợi ích hợp  pháp của cơ quan theo quy định của pháp luật;

3. Tham mưu Giám đốc Sở quản lý nhà nước về quyền tấc giả, bản quyền và sở hữu trí tuệ thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh.

4. Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân theo thẩm quyền được pháp luật quy định.

5. Giúp Giám đốc Sở thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, là đơn vị thường trực trong công tác phòng chống tham nhũng của Sở.

6. Tổng hợp, báo cáo định kỳ kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác phòng chống tham nhũng, công tác pháp chế  theo quy định của pháp luật và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.   

7. Quản lý cán bộ, công chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu theo phân công, phân cấp và quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.


Điện thoại: 0221.3867.094

Email: thanhtra.stttt@hungyen.gov.vn