Phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên

UBND tỉnh phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên

Việc xây dựng Khung kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên giúp đạt được các mục tiêu sau:

- Tăng cường khả năng kết nối liên thông, tích hợp, chia sẻ, sử dụng lại thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin;

- Tăng cường khả năng giám sát, đánh giá đầu tư; đảm bảo triển khai ứng dụng CNTT đồng bộ, hạn chế trùng lặp, tiết kiệm chi phí, thời gian triển khai của cơ quan nhà nước;

- Nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng, triển khai các thành phần, hệ thống thông tin theo điều kiện thực tế;

- Tạo cơ sở xác định các thành phần, hệ thống CNTT cần xây dựng và lộ trình, trách nhiệm triển khai CPĐT tại tỉnh Hưng Yên.

Nội dung Kiến trúc CQĐT   2277.QD.UBND_PD Kien truc CQDT tinh Hung Yen.pdf