Tăng cường quản lý và sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong cơ quan nhà nước

Đăng ngày 21 - 01 - 2019
100%

Thực hiện Quyết định số 431/QĐ-UBND ngày 04/2/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc ủy quyền quản lý thuê bao Chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên; Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của UBND tỉnh về Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên (sau đây gọi tắt là Quyết định số 05)

Trong thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc tổng hợp nhu cầu đăng ký sử dụng chứng thư số chuyên dùng gửi Ban Cơ yếu Chính phủ cấp phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử và các giao dịch điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tỷ lệ văn bản điện tử được ký số tại một số cơ quan, đơn vị còn đạt kết quả chưa cao; việc quản lý và sử dụng thiết bị lưu khóa (USB token) chứa chứng thư số chưa đảm bảo đúng theo quy định tại Quyết định số 05.

Để triển khai đồng bộ, hiệu quả Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2018; sử dụng hiệu quả chữ ký số đã được cấp trên văn bản điện tử. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

Đảm bảo 100% văn bản điện tử (trừ văn bản mật) khi thực hiện gửi, nhận văn bản trên môi trường mạng giữa các cơ quan trên địa bàn tỉnh và với các cơ quan bộ, ngành, trung ương phải được ký số bằng chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp.

Tăng cường trách nhiệm của thuê bao (là tổ chức, cá nhân được cấp chứng thư số), cơ quan quản lý trực tiếp thuê bao và cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình trong công tác quản lý, sử dụng chứng thư số chuyên dùng và quản lý thiết bị lưu khóa theo các quy định của pháp luật và Quyết định số 05 của UBND tỉnh.

UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý đẩy mạnh gửi nhận văn bản điện tử qua mạng và ứng dụng chữ ký số trên văn bản điện tử theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Cac mau van ban cap, thu hoi, ban giao CKS.docx tải tại đây

Tin mới nhất

Biên bản giao nhận chữ ký số chuyên dùng Chính phủ(02/11/2018 8:27 SA)

Giám sát an toàn hệ thống CNTT phục vụ Chính phủ điện tử(17/08/2018 2:58 CH)

Hướng dẫn cài đặt sử dụng chữ ký số chuyên dùng(17/08/2018 10:42 SA)

Hướng dẫn sử dụng mật khẩu an toàn cho các thiết bị và phần mềm ứng dụng(16/12/2016 9:40 SA)

Giữ an toàn dữ liệu trước mã độc tống tiền(16/12/2016 9:40 SA)

Các mẹo chia sẻ máy in trong mạng(20/11/2012 10:10 SA)

10 lệnh Windows 7 quản trị mạng cần biết(20/11/2012 10:10 SA)

Kiểm tra các kết nối ẩn vào Internet trong Windows(20/11/2012 10:09 SA)

Một số công cụ quản trị từ xa miễn phí trên Windows & Ubuntu(20/11/2012 10:10 SA)

Tắt tính năng theo dõi trên Fifefox, Chrome(20/11/2012 10:09 SA)

Các cách đơn giản giúp tăng tín hiệu Wi-Fi trong gia đình(20/11/2012 10:09 SA)

“Kẻ hủy diệt” W32.Disttrack bắt đầu hoành hành(09/11/2012 10:09 SA)

Mẹo nhỏ để Gmail không thể bị hacker tấn công(09/11/2012 10:09 SA)

Các bước đơn giản để đặt mật khẩu cho tài liệu văn bản(09/11/2012 10:09 SA)

7 phần mềm hữu dụng với dân văn phòng(09/11/2012 10:09 SA)

°
707 người đang online