Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ Sở Thông tin và Truyền thông năm 2019

Đăng ngày 25 - 12 - 2018
100%

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 246/KH-STTTT ngày 10/12/2018 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ Sở Thông tin và Truyền thông năm 2019, gồm những nội dung như sau:

Căn cứ Nghị định: số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; Nghị định số 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Gửi nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019; Quyết định số 2277/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên;

Mục tiêu tổng quát: Tăng cường đổi mới, tạo bước phát triển mạnh mẽ về công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động nội bộ của cơ quan góp phần xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hưng Yên. Coi nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT là nhiệm vụ quan trọng của Sở trong năm 2019 nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Áp dụng quy trình quản lý chất lượng ISO điện tử trong công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý nhà nước tại Sở để xây dựng nền hành chính điện tử hiện đại. Mục tiêu cụ thể: 100% cán bộ, công chức, viên chức được trang bị máy tính; thường xuyên sử dụng thư điện tử công vụ của tỉnh trong trao đổi, xử lý công việc;100% văn bản đến và văn bản đi đã ký số (trừ văn bản mật) được cập nhật trên phần mềm quản lý văn bản điều hành; 70% văn bản của Sở được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử với các cơ quan hành chính nhà nước qua mạng. Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời trên Cổng thông tin điện tử của Sở, Trang thông tin đối ngoại tỉnh Hưng Yên; 100% các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 3 phục vụ người dân và doanh nghiệp.100% cán bộ, công chức, viên chức được tham gia đào tạo, tập huấn, về kỹ năng ứng dụng CNTT; nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng.

Nội dung chi tiết kế hoạch: 246.KH.181359872-14-12-14.pdf

Tin mới nhất

Phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ CNTT (14/07/2020 9:32 SA)

Phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ CNTT(15/04/2020 9:34 SA)

Kế hoạch ứng dụng CNTT tỉnh Hưng Yên năm 2020(01/01/2020 9:23 SA)

Danh mục nhiệm vụ dự án CNTT năm 2018(02/02/2018 5:03 CH)

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2018(16/01/2018 5:07 CH)

Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2017(06/11/2017 1:29 CH)

Quy hoạch phát triển Công nghệ thông tin tỉnh Hưng Yên đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020(24/03/2017 1:27 CH)

°
881 người đang online