Phòng Thông tin, Báo chí, Xuất bản

Đăng ngày 10 - 06 - 2021
100%

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thanh

Quê quán: Hùng An - Kim Động - Hưng Yên

Trình độ lý luận: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Điện thoại cố định: 0221.3867.091

Điện thoại di động: 0917.539.555

Email: ntthanh@hungyen.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Phạm Đăng Ninh

Quê quán: Cửu Cao - Văn Giang - Hưng Yên

Trình độ lý luận: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Điện thoại di động: 0983.081811

Email: pdninh@hungyen.gov.vn

Chuyên viên: Đỗ Thị Xòe

Quê quán: Đức Hợp - Kim Động - Hưng Yên

Trình độ lý luận: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Điện thoại di động: 0969.920.682

Email: dtxoe@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên: Lê Thị Nhuấn

Quê quán: Quyết Thắng - Thanh Hà - Hải Dương

Trình độ lý luận: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Điện thoại di động: 0976.020.788

Email: ltnhuan@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Ngọc Anh

Quê quán: Ngọc Thanh - Kim Động - Hưng Yên

Trình độ lý luận: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Điện thoại: 0972.931.252

Email: ntnanh@hungyen.gov.vn

 

 


 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản

I. Chức năng

Phòng Thông tin, Báo chí, Xuất bản có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các mặt công tác: quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, quảng cáo, thông tin đối ngoại, thông tin cơ sở; công tác quy hoạch, kế hoạch, đơn giá, định mức đầu tư xây dựng chuyên ngành Thông tin, Báo chí, Xuất bản.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Xây dựng dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 05 năm và hàng năm, chương trình, đề án, dự án về Thông tin, Báo chí, Xuất bản và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; dự thảo quyết định, văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Sở Thông tin và Truyền thông về Thông tin, Báo chí, Xuất bản.

2. Về báo chí (bao gồm báo chí in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn):

a) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về hoạt động báo chí trên địa bàn;

b) Tổ chức kiểm tra báo chí lưu chiểu và quản lý báo chí lưu chiểu của địa phương;

c) Hướng dẫn thủ tục hành chính, thẩm định hồ sơ trình Giám đốc Sở cấp, thu hồi giấy phép hoạt động Bản tin cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn;

d) Trình Giám đốc Sở văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời về đề nghị tổ chức họp báo của cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; trình Giám đốc Sở trả lời về đề nghị tổ chức họp báo đối với các cơ quan, tổ chức của địa phương;

đ) Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, trình Giám đốc Sở  đề nghị các cấp có thẩm quyền cấp thẻ nhà báo, cấp phép hoạt động báo chí, giấy phép xuất bản các ấn phẩm báo chí, ấn phẩm thông tin khác theo quy định của pháp luật cho các cơ quan báo chí và các cơ quan, tổ chức khác của địa phương;

e) Trình Giám đốc Sở văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho phép các cơ quan báo chí của Trung ương, địa phương khác đặt văn phòng đại diện, văn phòng liên lạc, cơ quan thường trú trên địa bàn;

g) Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình của địa phương sau khi được phê duyệt.

h) Quản lý các dịch vụ phát thanh, truyền hình; việc sử dụng thiết bị thu tín hiệu phát thanh truyền hình trực tiếp từ vệ tinh cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

3. Về xuất bản, in và phát hành:

a) Trình Giám đốc Sở quyết định cấp, thu hồi giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh cho cơ quan, tổ chức của địa phương, cơ quan, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị trực thuộc cơ quan, tổ chức của trung ương tại địa phương; cấp, thu hồi giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không nhằm mục đích kinh doanh cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương; cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm và giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài đối với các cơ sở in xuất bản phẩm thuộc địa phương theo quy định của pháp luật.

b) Trình Giám đốc Sở quyết định cấp, thu hồi giấy phép hoạt động in các sản phẩm in không phải xuất bản phẩm; xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in tại địa phương; cấp giấy phép chế bản in, gia công sau in cho nước ngoài các sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm; cấp giấy chứng nhận đăng ký sử dụng máy photocopy màu; xác nhận chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu tại địa phương.

c) Trình Giám đốc Sở quyết định cấp, thu hồi giấy phép triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm; tạm đình chỉ việc tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân do địa phương cấp phép; xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm tại địa phương.

d) Quản lý việc lưu chiểu xuất bản phẩm và tổ chức đọc xuất bản phẩm lưu chiểu do địa phương cấp phép; kiểm tra và xử lý theo thẩm quyền khi phát hiện sản phẩm in có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

đ) Phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về xuất bản, in và phát hành; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động xuất bản in và phát hành tại địa phương theo thẩm quyền.

e) Tham mưu với Giám đốc Sở tạm đình chỉ hoạt động in sản phẩm in hoặc đình chỉ việc in sản phẩm in đang in tại địa phương nếu phát hiện nội dung sản phẩm in vi phạm Luật Xuất bản và báo cáo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; tạm đình chỉ việc phát hành xuất bản phẩm có nội dung vi phạm Luật Xuất bản của cơ sở phát hành xuất bản phẩm tại địa phương.

g) Thực hiện việc tiêu hủy sản phẩm in vi phạm pháp luật theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

4. Về thông tin đối ngoại:

a) Xây dựng quy chế, quy định về hoạt động thông tin đối ngoại ở địa phương.

b) Thẩm định về nội dung thông tin đối ngoại của các chương trình, đề án theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn nội dung thông tin đối ngoại cho các tổ chức trên địa bàn.

c) Tham mưu với Giám đốc Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho phép trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài ở địa phương theo quy định của pháp luật.

5. Về thông tin cơ sở:

a) Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển hoạt động thông tin cơ sở; các quy định về hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Đảng và Nhà nước.

b) Xây dựng và tổ chức hệ thống thông tin cổ động trực quan trên địa bàn.

c) Tổ chức nghiên cứu, đề xuất xây dựng hoặc thẩm định các nội dung tuyên truyền cổ động, thông tin cơ sở theo đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên địa bàn.

e) Hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện công tác thông tin cơ sở; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ hoạt động thông tin cơ sở cho công chức Phòng Văn hóa, Thông tin.

6. Tiếp nhận, thẩm định, trình Giám đốc Sở quyết định cấp, thu hồi, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp cho các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

7. Về quảng cáo:

a) Hướng dẫn việc thực hiện quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn theo thẩm quyền.

b) Tổ chức giám sát, phối hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các vi phạm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn hoạt động quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn theo thẩm quyền.

8. Tham mưu Giám đốc Sở quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

9. Nghiên cứu, xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước về tiêu chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực quản lý.  

10. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, thực hiện điều tra, thống kê, thu thập dữ liệu xây dựng hệ thống thông tin phục vụ  công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quản lý.

 11. Hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách đối với Phòng Văn hóa, Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

12. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

13. Quản lý công chức và tài sản theo phân công, phân cấp của Giám đốc Sở và quy định của pháp luật.

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.


Điện thoại: 0221.3867.091

Email: bcxb.stttt@hungyen.gov.vn

Tin mới nhất

Phòng Thanh tra(10/06/2021 9:36 SA)

Văn phòng Sở(10/06/2021 9:36 SA)

Phòng Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin(10/06/2021 9:36 SA)

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (01/02/2021 9:34 SA)

°
969 người đang online