Văn phòng Sở

Đăng ngày 10 - 06 - 2021
100%

Chánh Văn phòng: Nguyễn Mạnh Tiến

Quê quán: Thiện Phiến - Tiên Lữ - Hưng Yên

Trình độ lý luận: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại cố định: 0221.3867089

Điện thoại di động: 0904.197.917

Email: nmtien@hungyen.gov.vn

Phó Chánh Văn phòng: Ngô Hải Chiến

Quê quán: Tiên Tân - Duy Tiên - Hà Nam

Trình độ lý luận: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Điện thoại di động: 0989.641.080

Email: nhchien@hungyen.gov.vn

Chuyên viên chính: Đỗ Mạnh Hùng

Quê quán: Đông Kết - Khoái Châu - Hưng Yên

Trình độ lý luận: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại di động: 0919.009.889

Email: dmhung@hungyen.gov.vn

Phụ trách kế toán: Giang Thị Phương Nhung

Quê quán: Bình Minh - Khoái Châu - Hưng Yên

Trình độ lý luận: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Điện thoại: 0913.516.531

Email: gtpnhung@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Hiền

Quê quán: Nhật Tân - Tiên Lữ - Hưng Yên

Trình độ lý luận: Sơ cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học

Điện thoại: 0985.036.968

Email: nthien.tt@hungyen.gov.vn

 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Văn phòng Sở 

I. Chức năng

Văn phòng có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo, điều hành các mặt công tác: xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch hoạt động của cơ quan Sở và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; thông tin, báo cáo, tổng hợp các hoạt động của cơ quan Sở và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; theo dõi, quản lý nội quy, quy chế làm việc của cơ quan Sở và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở; công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng theo quy định của pháp luật; hành chính - quản trị, văn thư - lưu trữ, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, cơ chế "một cửa"; thu chi tài chính, tài chính các chương trình, dự án, quản lý tài sản; công tác an ninh, quốc phòng, phòng chống cháy nổ.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Về công tác tổng hợp, cải cách hành chính:

a) Tổng hợp, xây dựng trình Giám đốc Sở chương trình, kế hoạch công tác định kỳ của Sở và theo dõi, đôn đốc và báo cáo việc thực hiện sau khi được phê duyệt; theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thực hiện các kết luận, nhiệm vụ do Giám đốc Sở giao.

b) Xử lý và cung cấp thông tin cho Ban Giám đốc Sở thường xuyên, kịp thời, chính xác; chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Sở với Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông.

c) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo, thống kê, điều tra thông tin kinh tế về lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn.

d) Xây dựng, triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

e) Tổ chức triển khai công tác cải cách hành chính tại Sở. Quản lý và điều hành hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” của Sở. Thực hiện công tác kiểm soát, rà soát các thủ tục hành chính của Sở.

 

 

2. Về công tác tổ chức cán bộ:

a) Tham mưu, giúp Giám đốc Sở quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ tiền lương, tiền công, nghỉ phép, nghỉ hưu, thôi việc đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở. Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức; tham mưu công tác đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, nghiệp vụ quản lý đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.

b) Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, bố trí, luân chuyển, thuyên chuyển, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức trong và ngoài tỉnh  theo thẩm quyền.

c) Dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các tổ chức thuộc Sở, Trưởng, Phó phòng Văn hóa, Thông tin sau khi thống nhất với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

e) Thực hiện việc nhận xét, đánh giá cán bộ, công chức, cán bộ lãnh đạo thuộc Văn phòng theo phân cấp quản lý. Tham mưu, tổng hợp trình Giám đốc đánh giá nhận xét cán bộ lãnh đạo các cấp thuộc Sở theo phân cấp quản lý.

g) Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong việc phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quy chế tổ chức, hoạt động; Phối hợp thẩm định các đề án thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, đổi tên các tổ chức thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở.

3. Về công tác văn thư, lưu trữ:

a) Tham mưu Giám đốc Sở tổ chức quản lý và thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; Quản lý thống nhất các quy trình ban hành văn bản theo quy định về công tác văn thư, lưu trữ.

b) Kiểm tra thể thức và thủ tục ban hành các văn bản của Sở theo quy định. Thực hiện chế độ lưu trữ công văn và quản lý tài liệu mật theo quy định của Nhà nước. Tiếp nhận công văn đã xử lý hàng năm của lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn để sắp xếp đưa vào lưu trữ; chuyển giao tài liệu lưu trữ cho Trung tâm lưu trữ của tỉnh theo quy định.

4. Về công tác tài chính, kế toán:

          a) Thực hiện nhiệm vụ của đơn vị dự toán cấp 1.

          b) Hướng dẫn, tham mưu lập kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm của cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị trực thuộc.

c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông quản lý theo quy định của pháp luật.

d) Quản lý công tác tài chính, kế toán; quản lý các nguồn kinh phí hoạt động của Sở theo chế độ tài chính, kế toán hiện hành; Lập dự toán thu chi ngân sách, kế hoạch điều phối thu chi cho toàn bộ hoạt động của Sở; Kiểm tra việc thu chi ngân sách của các đơn vị thuộc Sở theo quy định pháp luật; Lập quyết toán, báo cáo tài chính, công khai ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật; Quản lý, thực hiện và quyết toán các nguồn vốn, quỹ theo quy định của pháp luật.

đ) Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư chuyên ngành về thông tin và truyền thông ở địa phương theo các qui định của pháp luật về đầu tư, xây dựng và theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

e) Thực hiện công tác bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho cán bộ, công chức và lao động thuộc cơ quan Sở.

5. Về công tác hành chính, quản trị:

a) Bảo đảm điều kiện cho công tác của lãnh đạo Sở, hoạt động của các phòng chuyên môn thuộc Sở; phối hợp với các phòng, đơn vị tổ chức các cuộc hội họp, hội nghị của Sở...

b) Thực hiện nhiệm vụ điều hành công tác bảo vệ cơ quan, giúp Giám đốc Sở theo dõi, kiểm tra và chủ trì phối hợp với đơn vị sự nghiệp trực thuộc, đảm bảo an ninh, trật tự, thực hiện nhiệm vụ an ninh quốc phòng và phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường cơ quan.

c) Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở thực hiện công tác lễ tân, đón tiếp và phục vụ các đoàn công tác của các cơ quan Trung ương, các tỉnh bạn và các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Sở.

e) Đảm nhận công việc thủ quỹ của cơ quan, chịu trách nhiệm của người thủ quỹ theo quy định của luật pháp;

6. Tham mưu tổ chức, theo dõi và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Ngành, Sở; là thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Sở.

7. Tham mưu xây dựng dự thảo Bộ Quy chế quản lý, điều hành các hoạt động của Sở; Tổ chức theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện sau khi được phê duyệt.

8. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan quản lý và tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế về lĩnh vực thông tin và truyền thông do Ủy ban nhân dân tỉnh giao, theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông và theo quy định của pháp luật.

9. Chủ trì hoặc phối hợp thẩm định các chương trình, dự án trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo phân công của Giám đốc Sở, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông và quy định của pháp luật;

10. Quản lý công chức, tài sản, hồ sơ, tài liệu của phòng theo quy định của pháp luật và quy chế của Sở.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.


Điện thoại: 0221.3867.089

Email: vanphong.stttt@hungyen.gov.vn

Tin mới nhất

Phòng Thanh tra(10/06/2021 9:36 SA)

Phòng Thông tin, Báo chí, Xuất bản(10/06/2021 9:36 SA)

Phòng Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin(10/06/2021 9:36 SA)

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (01/02/2021 9:34 SA)

°
822 người đang online